Algemene Verkoopsvoorwaarden

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle opdrachten, verkopen, leveringen en werk-prestaties beschouwd gesloten te zijn onder de clausules hieronder vermeld:

Aanvaarding van onze voorwaarden

Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden alsmede onze bijzondere voor-waarden, worden geacht gekend en aanvaard te zijn door de klant, zelfs indien ze in strijd zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Bijgevolg verbinden deze ons slechts indien we ze uitdrukkelijk aanvaarden. In geen enkel geval kan onze in-stemming worden afgeleid van de omstandigheden dat wij de koop zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de verwijzing naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige van onze koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigd en wordt ver-ondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover Black and White Company b.v.b.a.

Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of grondstofprijzen stijgen. Onze offertes zijn bindend gedurende een periode van 30 dagen. Meerwerken zullen aangerekend worden volgens onze gangbare uurlonen en stukwerken. Onze prijzen worden berekend op basis van de werken, diensten en producten geleverd door onze kantoren, kosten, verpakking en BTW niet inbegrepen. Portokosten vallen ten laste van de klant. Bij verbreking van de verkoop wordt een minimum van 200 euro excl. BTW gerekend en is de koper als schadevergoeding 33% van de betreffende verkoopprijs verschuldigd aan Black and White Company b.v.b.a.

Indien Black and White Company b.v.b.a. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart of onder auteurscorrecties worden gehonoreerd.

Auteurs- en copyrechten

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Black and White Company b.v.b.a., komen toe aan Black and White Company b.v.b.a. Zolang geen nadere schriftelijke overeen-komst tussen Black and White Company b.v.b.a. en de opdrachtgever wordt aange-gaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Black and White Company b.v.b.a. Iedere afwijking zal bij contract worden vastgelegd, indien geleverde werken worden gebruikt door derden, dient de opdrachtgever dit te melden aan Black and White Company b.v.b.a.

De opdrachtgever wordt voor ieder misbruik door derden verantwoordelijk gesteld. Ieder onrechtmatig gebruik zal gemeld worden aan Sofam, die op zijn beurt de zaak zal overnemen en eventueel zal overgaan tot een gerechtsprocedure. Indien de op-drachtgever werken geleverd door Black and White Company b.v.b.a. wil gebruiken en alle rechten wil op verwerven, zal de opdrachtgever deze moeten vergoeden. Van alle door de opdrachtgever geleverde te reproduceren werken, wordt geacht dat de op-drachtgever de auteurs-en copyrechten naleeft ten overstaan van de rechtmatige ei-genaar van deze werken, Black and White Company b.v.b.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen begaan zoals hierboven beschreven. De klantvrijwaart Black and White Company b.v.b.a. tegen elke inbreuk op enige wetgeving ingevolge welke aanwending ook van een product, geleverd door of eigendom van Black and White Company b.v.b.a., hetzij door eigen toedoen dan wel door toedoen van derden aan wie het product door de klant werd toevertrouwd, ongeacht of de toestemming voor gebruik werd verleend of niet door Black and White Company b.v.b.a. Een discrete link naar www.blackandwhitecompany.be, een jobnummer en/of de vermelding ‘created by Black and White Company b.v.b.a. (jaartal)’ kan steeds worden vermeld.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de over-eenkomst met Black and White Company b.v.b.a., verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaar-making en verveelvoudiging overeenkomstig de specifieke bestemming(en) en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of op-lage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeen-gekomen.

Oplevering

Black and White Company b.v.b.a. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst, het ontwerp of programmatie, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/mate-rialen. Black and White Company b.v.b.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. Mondelinge verbeteringen worden slechts erkend wan-neer zij ook schriftelijk bevestigd werden. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvou-diging van opdrachten wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp / werking website te controleren en goed te keuren. Na de goedkeuring door de klant vervalt ons elke verantwoordelijkheid.

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Black and White Company b.v.b.a. redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Black and White Company b.v.b.a. het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehou-den is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment ver-richte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Black and White Company b.v.b.a. redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Black and White Company b.v.b.a., naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen is Black and White Companyb.v.b.a. er niet toe verplicht backup bestanden te nemen van uitgevoerde werken. Black and White company b.v.b.a. kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data. De klant erkent bij oplevering een kopie van de uit-gevoerde werken op dvd te hebben ontvangen ter bewaring.

Daar de leveringstermijnen door gevallen van toeval of overmacht kunnen beïnvloed zijn, worden zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig bedrog, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de klant bij inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de klant, binnen een kortere dan normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

 

Opzegtermijnen

Het betalen van domeinnamen en hosting gebeurt op jaarbasis en worden stilzwijgend verlengd. Opzeggen van domein en/of hosting dient minimum 30 dagen voor verval-datum aangetekend te worden gemeld, zo niet wordt het contract met 1 jaar verlengd.

Wetgeving met betrekking tot het gebruik van onze servers

Misbruik betreffende domeinnamen en de daaruit volgende gevolgen, zoals gerechts-procedures en boetes zijn ten laste van de klant.

Black and White Company b.v.b.a. heeft zijn klanten op de hoogte gebracht van het bestaan van een Belgische en Europese wetgeving betreft de misbruiken inzake het spammen, verspreiden van pornografisch materiaal, downloaden van illegale bestanden en verkondigen van racistische ideologieën. Bij misbruik wordt de toegang tot onze servers geweerd en de bevoegde instanties ingelicht. Indien uit gerechtelijke instanties informatie wordt ingewonnen in verband met misbruiken van onze klanten dan zal Black and White Company b.v.b.a. de volledige medewerking verlenen aan de bevoegde instanties. Eventueel gemaakte kosten hiervoor worden ten laste van de klant aangerekend. De klant vrijwaart Black and White Company b.v.b.a. tegen elke inbreuk op enige wetgeving hierboven vermeld of in strijd is met de Belgische en Europese wetgeving.

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn netto-contant en zonder disconto betaalbaar op 30 dagen na de levering. Een voorschot van 35% is bij de bestelling opeisbaar.

In geval van niet betaling binnen de gestelde termijnen zonder ernstige reden en na ingebrekestelling van 15 dagen (bij gewone brief) zal het bedrag van de factuur, bij uitdrukkelijke overeenkomst der partijen, van rechtswege verhoogd worden met een intrest van 1% per maand (12% op jaarbasis) en met met 15%, berekend met een minimum van 250 euro, bij wijze van conventioneel strafbeding, (van rechtswege verhoogd) zonder dat dit beding de toepassing van 1244 BWB belet.

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Black and White Company b.v.b.a. binnen de overeenkomst aan de opdracht-gever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsver-plichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Alle werken betreffende het Internet worden pas geactiveerd zodra het volledige ver-schuldigde bedrag is overgemaakt. Black and White Company b.v.b.a. behoudt zich het recht om de toegang tot zijn servers te verhinderen bij niet-betaling.

Uitsluitende bevoegdheidstoekenning

Om in aanmerking te komen moet elke klacht over het gefactureerde bedrag en de leveringen bij aangetekend schrijven op ons adres ingediend worden, ten laatste 8 dagen na ontvangst van de factuur. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. - vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95 en fax 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaar-den en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Enkel het Belgische recht is toepasselijk.

Privacy Policy en GDPR-wetgeving

Black and White Company engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018.

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Gezien Black and White Company deze twee rollen op zich neemt, doen we er alles aan om onze verplichtingen na te komen.

Onze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor onderne-men. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Bekijk onze privacy policy hier:

https://www.blackandwhitecompany.be/nl/pages/privacy-policy

Indien u hier niet akkoord mee gaat, kan u ons steeds contacteren. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

Terug naar boven